1. INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

Els termes i condicions recollits en el present Avís Legal regulen l’ús del Lloc Web (en endavant, el “Lloc Web”) que Microceller Son Crespí SL (en endavant, “Microceller Son Crespí”) posa a disposició dels Usuaris que accedeixin al seu Lloc Web.

Microceller Son Crespí, amb CIF número B04999082, té el seu domicili social a C/Batle Gabriel Mesquida,2 Codi Postal 07320, Santa Maria del Camí. Illes Balears. Si desitja contactar amb Microceller Son Crespí pot fer-ho a través del correu electrònic bodegasoncrespi@gmail.com

La utilització del Lloc Web pels Usuaris implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.Els Usuaris han de llegir atentament l’Avís Legal present al Lloc Web en cadascuna de les ocasions en què es proposin utilitzar el mateix, ja que aquest pot patir modificacions sense previ avís.

Alguns serveis del Lloc Web accessibles per als Usuaris estan sotmesos a condicions generals de contractació, condicions particulars, reglaments i instruccions que, en el seu cas, substitueixen, completen i/o modifiquen els presents termes i condicions, i que hauran de ser acceptades pels Usuaris abans de realitzar-se la prestació del servei corresponent.

En accedir al Lloc Web, l’Usuari declara ser major d’edat, conforme a la legislació espanyola i disposar de la capacitat jurídica requerida per vincular-se per les disposicions del present Avís Legal. L’accés a i/o la utilització d’aquests serveis i continguts expressa la sencera i incondicional acceptació de les condicions particulars en la versió publicada per Microceller Son Crespí en el moment en què es produeixi aquest accés i/o utilització.

És possible que, al llarg de la prestació dels serveis inclosos en el Lloc Web, es modifiqués el nom del domini sota el qual aquests serveis es presten. Per tant, els Usuaris coneixen i accepten aquesta possibilitat, i en aquest cas completament vigent les obligacions acceptades pels Usuaris i Microceller Són Crespí en funció del que estableix aquest document.

2. CONDICIONS D’ ÚS DELS CONTINGUTS I SERVEIS

L’ús del Lloc Web i el seu contingut és totalment voluntari i sota la
responsabilitat de l’Usuari.

L’accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

Els Usuaris únicament podran accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte al Lloc Web o s’utilitzin habitualment a Internet per a aquest fi, sempre que no impliquin la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial o impliquin algun tipus de dany per al Lloc Web i/o la seva informació o serveis oferts.

Els Usuaris s’obliguen a usar els continguts i serveis de forma diligent, legal, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a títol merament enunciatiu i no exhaustiu a abstenir-se de:

a. utilitzar els continguts i serveis de forma que produeixin o puguin produir efectes i/o amb fins contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
b. transmetre o difondre informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, i en general, qualsevol material obscè, ofensiu, vulgar o que indueixi actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
c. reproduir, copiar, o distribuir els continguts, així com permetre l’ accés del públic als mateixos a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, o transformar-los o modificar-los, llevat que es compti amb l’ autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
d. vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Microceller Son Crespí o a tercers;
e. utilitzar els serveis i continguts de manera que pugui suposar un perjudici o sobrecàrrega per al funcionament del Lloc Web;
f. realitzar transaccions fraudulentes o que puguin facilitar conductes il·lícites o fraudulentes de qualsevol tipus, i
g. emprar els continguts i serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web amb qualsevol tipus de finalitat publicitària i, en especial, per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no demanats individualitzats o adreçats a una pluralitat de persones, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Els Usuaris respondran pels danys i perjudicis de tota naturalesa que Microceller Son Crespí pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquest Avís Legal o de la llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

3. SOL·LICITUD DE CONTRACTACIÓ

Quan un Usuari vulgui sol·licitar el servei ofert a través del Lloc Web, haurà d’emplenar un qüestionari a través del qual se li sol·liciten una sèrie de dades personals amb l’objectiu d’obtenir informació sobre l’activitat que l’Usuari pretén reservar, els serveis que serien requerits per part de Microceller Son Crespí i detalls relatius a la data i hora en la qual es pretén realitzar l’ activitat seleccionada. Així, una vegada emplenat el corresponent qüestionari i analitzada la seva sol·licitud, Microceller Son Crespí es posarà en contacte amb l’Usuari pel mètode que ha indicat preferent per procedir a concretar últims detalls i oferir-li el servei sol·licitat. En aquesta fase de sol·licitud de contractació, pel que fa a la recollida i tractament de dades de caràcter personal per part de Microceller Son Crespí, estarà establert en la Clàusula 8 d’aquest Avís Legal.

4. ENLLAÇOS A TERCERS (ENLLAÇOS SORTINTS)

El servei d’accés al Lloc Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Microceller Son Crespí  actua com a prestador de serveis de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (en endavant, la “LSSI”) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·lícitat o que puguin lesionar-se béns o drets de tercers i no hagi desactivat l’ enllaç amb la diligència deguda.

En el supòsit que els Usuaris considerin que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podran comunicar-ho a Microceller Son Crespí  a  l’adreça de contacte assenyalada en el primer apartat d’aquest Avís Legal, indicant:

a. del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
b. una descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat; i
c. una declaració expressa que la informació continguda en la comunicació és exacta.

En cap cas aquesta comunicació comporta l’obligació de retirar el corresponent enllaç, ni suposa, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant. En cap cas, l’ existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’ existència d’ acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Microceller Son Crespí  amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Microceller Son Crespí no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·legalitat, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a  Microceller Son Crespí,  excepte en el que preveu l’ esmentat article 17 de la LSSI.

Si els Usuaris decideixen visitar i/o utilitzar qualsevol els Llocs Enllaçats, ho faran pel seu compte i risc, i hauran de prendre les mesures de protecció oportunes contra virus o altres elements danyosos.

5. ENLLAÇOS AL LLOC WEB (ENLLAÇOS ENTRANTS)

No s’autoritza a tercers a introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Lloc Web llevat de consentiment exprés de Microceller Son Crespí. En el cas que s’ autoritzi a un tercer utilitzar l’ enllaç, aquest ús es farà respectant les limitacions i finalitats previstes en la pròpia autorització.

Microceller Son Crespí podrà sol·licitar, en qualsevol moment i sense necessitat d’aportar les raons d’aquesta sol·licitud, que s’elimini qualsevol enllaç al Lloc Web, després de la qual cosa el responsable de la pàgina web enllaçant haurà de procedir d’immediat a la seva eliminació.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat dels continguts del Lloc Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links, dominis, marques i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són de l’exclusiva propietat de Microceller Son Crespí  o de tercers, els drets dels quals en el seu cas reconeix  Microceller Son Crespí  , i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibida la utilització de qualsevol dels elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb qualsevol tipus de finalitat, en especial comercial, així com la seva distribució, comunicació pública, modificació, alteració, transformació o descompilació, llevat d’autorització expressa per escrit per part del titular dels mateixos.

La infracció de qualsevol dels esmentats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com una acció constitutiva de delicte tipificada en els articles 270 i següents del Codi Penal.

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Qualsevol dada de caràcter personal que els Usuaris facilitin durant l’ús del Lloc Web serà tractada conforme a la nostra Política de Privacitat present en l’apartat següent.

Els Usuaris han de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat abans de facilitar les seves dades personals a Microceller Son Crespí.

8. GENERALITATS

Qualsevol clàusula o disposició del present Avís Legal que sigui o merita il·legal, invàlida o inexigible serà exclosa del mateix i serà considerada inaplicable en el que assoleixi a tal il·legalitat, invalidesa o inexigibilitat, i serà substituïda per una altra que s’assembli el més possible a l’anterior, però no afectarà o perjudicarà les restants disposicions,  les quals quedaran al marge de qualsevol clàusula o disposició il·legal, invàlida o inexigible i romandran al contrari amb plena vigència i efecte.

Microceller Son Crespí exclou qualsevol tipus de garantia, i, per tant, queda lliure de total responsabilitat derivada dels punts expressats amb anterioritat, així com d’ altres aspectes que poden no estar contemplats en el present document.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Microceller Son Crespí  i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

Shopping Cart